นิด้าโพลชี้คนอุดรหนุนอุ๊งอิ๊งค์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามด้วย “พิธา”และพล.อ.ประยุทธ์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“คนอุดรธานีเลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดอุดรธานี กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,020 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดอุดรธานีเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนอุดรธานีจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ48.24 ระบุว่าเป็น  น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 2  ร้อยละ 11.96 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ มีวิสัยทัศน์แบบคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.29 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 4 ร้อยละ 7.84 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 7.55 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 6 ร้อยละ 5.59 ระบุว่าเป็นพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 7 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง อันดับ 8 ร้อยละ 2.06 ระบุว่าเป็น นายอนุทินชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 9 ร้อยละ1.18 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมืองได้ และร้อยละ 2.84 ระบุอื่น ๆได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา(พรรคชาติไทยพัฒนา) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          สำหรับพรรคการเมืองที่คนอุดรธานีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ61.27 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 14.41 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 7.16 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.84 ระบุว่าเป็นพรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.65 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 8 ร้อยละ 1.27 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคพลังประชารัฐ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.48 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

          ด้านพรรคการเมืองที่คนอุดรธานีมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 61.08 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 14.41 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 7.75 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.71 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.84 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.65 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจอันดับ 8 ร้อยละ 1.37 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และร้อยละ 2.44 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคกล้า พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลังพรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอุดรธานีตัวอย่าง ร้อยละ 48.24 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.76 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 8.63 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ18.53 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.49 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 29.61 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 22.74 อายุ 60 ปีขึ้นไป

          ตัวอย่าง ร้อยละ 99.31 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 0.10 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.59 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 28.43 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.29 สมรส และร้อยละ 1.28 หม้าย หย่าร้างแยกกันอยู่

          ตัวอย่าง ร้อยละ 29.80 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.57 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.12 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 21.08 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและร้อยละ 3.43 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

          ตัวอย่าง ร้อยละ 8.43 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.77 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.90 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.45 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.80 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.73 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 3.92 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 19.61 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 28.14 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.76 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 8.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.92 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.02 ไม่ระบุรายได้

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม