วุฒิสภาออกมาตรการเข้มคุมโควิด-19 รองรับการประชุมวุฒิสภา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ภายหลังการประชุม ประธานวุฒิสภา ได้แถลงข่าวถึงแนวทางการทำงานของวุฒิสภาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ซึ่งจะมีการประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์-อังคารว่า วุฒิสภาได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่และด้วยความระมัดระวัง โดยขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาได้รับฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 237 คน และจะฉีดเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้

สำหรับมาตรการในการประชุมวุฒิสภา ได้มีการปรับลดจำนวนที่นั่งคงเหลือจำนวน 220 ที่นั่ง เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่าง ทั้งนี้ สมาชิกฯ สามารถนั่งเพิ่มเติมได้ในส่วนชั้นลอยและด้านนอกห้องประชุม โดยในการอภิปราย สมาชิกฯ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่หากไม่สะดวก จะต้อง

มาอภิปรายในจุดที่จัดไว้ด้านหน้าซึ่งมีแผงกั้น พร้อมระบุ วุฒิสภาตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญในการที่จะดำเนินการเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะด้านกฎหมายที่สำคัญซึ่งจะรอช้าไม่ได้

ขณะที่ นายคำนูณ  สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภา แถลงผลการประชุมว่า จะมีการประชุมวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยวันจันทร์จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน 3 เรื่อง 1. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด  2. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และ 3. ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. …. (คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว) สำหรับวันอังคารจะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โฆษกวิปวุฒิสภา กล่าวด้วยว่า ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เบื้องต้นคาดว่าจะมีการพิจารณาพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 และ 2. พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับการประชุมวุฒิสภาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือสมาชิกวุฒิสภาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุมวุฒิสภาและระหว่างที่อยู่ในบริเวณอาคารรัฐสภา

2. ขอความร่วมมือสมาชิกวุฒิสภานั่งประชุมเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยจัดเก้าอี้ตัวเว้นตัว

3. ขอให้สมาชิกวุฒิสภาสวมหน้ากากอนามัยขณะอภิปรายทุกครั้งและตลอดระยะเวลาการอภิปราย ยกเว้นผู้จะมาอภิปรายที่จุดบริเวณที่จัดให้อภิปรายเป็นการเฉพาะ (Podium) ประธานที่ประชุมจะอนุญาตให้อภิปรายโดยไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้เป็นครั้งคราว

4. กรณีมีการลงมติเปิดเผย(โดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน) ประธานฯ จะเชิญสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ภายนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพื่อทำการลงคะแนนโดยวิธีเสียบบัตรลงคะแนนในเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่นั่งของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่าน

5. กรณีมีการลงมติลับ(โดยใช้คูหาลงคะแนน) ขอความร่วมมือสมาชิกวุฒิสภา ยืนรอเพื่อเข้าคูหาลงคะแนนลับ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามจุดที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้กำหนดจุดระยะห่าง (Social Distancing) ไว้

6. จัดห้องรับรองสำหรับสมาชิกวุฒิสภาไว้บริเวณ ชั้น 2 เพื่อเป็นห้องพักระหว่างประชุมและรับประทานอาหาร

7. การให้บริการเครื่องดื่มภายในห้องประชุมให้งดบริการเสิร์ฟกาแฟและเครื่องดื่ม โดยให้ใช้เป็นน้ำดื่มชนิดขวดแทน และให้จัดอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบ Set Box ในทุกมื้ออาหาร ในห้องอาหารสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งจัดแผงพลาสติกกั้น จัดที่นั่งเว้นระยะห่าง และจัดรอบทานอาหารรอบละ 30 นาที เป็นจำนวน 6 รอบๆ รอบละ 42 คน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม