นายกรัฐมนตรีโชว์กอดพล.อ.ประวิตร ยืนยันมิตรภาพ 3 ป.ยาวนาน เหนียวแน่น หลังมอบนโยบาย กอ.รมน. ย้ำสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

FB ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC โพสต์ภาพพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสวมกอดพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ พร้อมพาดหัว มิตรภาพ 3 ป. ยาวนาน เหนียวแน่น ภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดย พล.อ.ประยุทธ์ พูดคุยและหยอกล้อกับ พล.อ.ประวิตร อย่างเป็นกันเอง

วันนี้ (8 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2564 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าร่วมงาน  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงงานของ กอ.รมน. มีความสอดคล้อง และมีเป้าหมายบูรณการร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกลไกหลักของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงในประเทศเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปได้ โดยแผนการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งพิจารณาแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19  ส่งเสริมความร่วมมือให้ความมั่นคงเป็นรากฐานในการต่อยอดการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศชาติ  รวมทั้งต้องเข้าใจในปัญหาและความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และนำแนวทางตามพระราชดำริ “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมของตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น นายกรัฐมนตรีเน้นถึงการสร้างความเข้าใจ ไม่ให้หวาดระแวงกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่ถือเป็นโครงการสำคัญตามประเด็นเร่งด่วน ของยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพื้นที่ในระดับจังหวัดจนถึงระดับตำบล การเสริมสร้างให้ประชาชนชาวไทยมีความภาคภูมิใจและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หลักเกณฑ์กฎหมายต่าง ๆ และน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และแนวทางของพระบรมวงศานุวงศ์ มาประยุกต์ใช้ในโครงการตามความเหมาะสม เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังแสดงความพอใจต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของ กอ.รมน. และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ตัวเลขสถิติลดลงด้วย

ทั้งนี้ ภายในงานนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลเกียรติยศ หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตามชายแดนจำนวน 8 หมู่บ้าน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เช่น โครงการท่อก๊าซมั่นคงประชาชนอุ่นใจ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการลดโลกร้อน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยังยืน เป็นต้น

ภายหลังนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ย้ำทหารมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในเรื่องการเมืองมีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่ได้อนุมัติไป สิ่งใดที่ดำเนินการแล้วดีให้ดำเนินการต่อไป ปรับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกัน เพื่อเดินหน้าประเทศ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้หมู่บ้านในชุมชนมีความเข็มแข็ง ทั้งอาชีพและการประกอบการ ให้ประชาชนมีรายได้เสริม โดยเฉพาะภาคการเกษตร ประชนชนมีรายได้ที่เพียงพอ เน้นการเข้าถึงปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุด ย้ำรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศว่า รัฐบาลแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม