“สาธิตเกษตรศาสตร์” ประกาศกำหนดการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 -การรับใบสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 ธันวาคม 2561 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้อ3.2.2 รับใบสมัคร วันจันทร์ที่ 5กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสาธิตฯ บุคคลทั่วไป รับใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ www.kus.ku.ac.th วันอังคารที่ 6 ถึงพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กรอกใบสมัครและพิมพ์ใบสมัครจากระบบ วันพุธที่ 7 – วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 -การรับสมัคร วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2567 ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ณ อาคารอุบล เรียง สุวรรณ โรงเรียนสาธิตฯ -การประเมินความพร้อม วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ

โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศผลการคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตฯ และ www.kus.ku.ac.th ผู้ปกครองโปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดการคัดเลือกฯ จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-942-8800-9 หรือ www.kus.ku.ac.th โดยจำนวนนักเรียนที่รับเข้าเรียนทั้งหมด 280 คน โดยแบ่งเป็นสัดส่วน

บุคคลทั่วไป 130 คน ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขนซึ่งได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ บุตรหลานของบุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ/หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสม่ำเสมอต่อเรื่อง รวมจำนวน 150 คน

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม