รมว.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตำบลเกาะพยามจ.ระนอง มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ขยายโอกาสการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและรับฟัง ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัด ระนอง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ รมว.ธรรมนัส ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูป ที่ดินอย่างยั่งยืนบ้านเกาะพยาม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบ เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการบริหารจัดการที่ดินทำกินของเกษตรกรมากขึ้น รวมถึงมอบงบประมาณอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ “กลุ่มแม่บ้านกะปิเกาะเหลา” อีกทั้งได้มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการนขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับประมงพื้นบ้าน จำนวน 2 ราย และมอบกล้ำาไม้เศรษฐกิจให้แก่ตัวแทนเกษตรกร จำนวน 14 ราย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน ด้านการสร้างรายได้ สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตอีกด้วย

สำหรับการทำเกษตรกรรมภายในพื้นที่เกาะพยาม พบว่าส่วนใหญ่มีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ประมาณ 4,990 ไร่ เกษตรกรในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงหิมพานต์ เกาะพยาม และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม เพื่อแปรรูปสินค้าจากเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ สามารถเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต่อไป

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม