องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ“การสื่อสารปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเพื่อการทำธุรกิจแนวใหม่”

16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดสัมมนาออนไลน์ (ZOOM) โครงการ “การสื่อสารปัจจัยสำคัญของความสำเร็จเพื่อการทำธุรกิจแนวใหม่” โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมอบนโยบายการสัมมนา พร้อมด้วย ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการ        Zoo New Business Model ได้ให้เกียรติทำหน้าที่วิทยากรให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประเด็นการสื่อสารปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมกว่า 200 คน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ขององค์การสวนสัตว์   แห่งประเทศไทย ในการร่วมกันทบทวนบทบาท การปรับตัวให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดโควิด    และได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานกิจการสวนสัตว์ในภาพรวมขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยตรง

นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายเรื่อง “สื่อสารอย่างไรให้การทำงานประสบผลสำเร็จ”มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้รับทราบการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัย        การสื่อสารที่ดี การมีส่วนร่วม และมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การจะทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปด้วยดีได้นั้น ผู้สื่อสารจึงต้องมีความเข้าใจ มีวิธีการที่เหมาะสม และผู้บริหารจะต้องนำมาถ่ายทอดให้พนักงานได้รับทราบและเข้าใจตรงกันด้วย

ด้านนาย อรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยจะดำเนินการสั่งการให้ทุกส่วนงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้คิด       และหาวิธีการเพื่อจะสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด จึงต้องกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้และเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม