สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ ๕ โดยมี วิสัยทัศน์ 3 ข้อ 5 พันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนงาน

ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่าสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาวิชาชีพฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการชุดนี้  จะมีวิสัยทัศน์ 3 ข้อ และ 5 พันธกิจ วิสัยทัศน์ 3 ข้อคือ

 1.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออภิวัฒน์วิชาชีพสื่อสารมวลชนในยุควารสารศาสตร์ดิจิทัล (Digital Journalism) ยกระดับความเป็นมืออาชีพพร้อมเข้าสู่ยุควิทยาการข้อมูล (Data Science)  ส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ การทำหน้าที่ของสื่อด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

2.มุ่งเน้นบริการวิชาการและสังคมด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะสื่อสารสำหรับพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ตามกรอบกระบวนทัศน์ทักษะความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) 

3.นำวิทยาการวิชาการเสริมพลังขับเคลื่อนกลไกการร่วมกำกับดูแล (Co-regulation) และ กำกับดูแลกันเอง (Self-regulation) ร่วมพัฒนามาตรฐานกลไกการรับเรื่องร้องเรียน กฎหมายและสิทธิสื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ และการบริหารงานสภาวิชาชีพ

ส่วนพันธกิจ ๕ ประกอบด้วย

1.งานศึกษา/งานวิจัยตามกรอบวิสัยทัศน์ ผ่านโครงการระยะสั้นและโครงการศึกษาวิจัยไม่เกิน ๒ ปี การนำเสนอบทความ เอกสาร ผลงานวิจัยและการศึกษาผ่านการตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์

2.ดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน/การสนับสนุน (กองทุนภาครัฐ การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ เอกชน โดยธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการ และไม่มุ่งเน้นการแสวงหากำไร ตามกรอบธรรมนูญองค์กร) โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาฯ

3.การบริการวิชาการ ด้านการสอนและการอบรมตามกรอบวิสัยทัศน์ สำหรับ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรสมาชิกสภาวิชาชีพฯ และสมาคมสื่อพันธมิตร ตลอดจน ภาคประชาสังคมและเอกชน

4.ดำเนินการในรูปแบบวิทยาการประสานความร่วมมือในรูปแบบภาคี: ภาควิชาการ ภาควิชาชีพสื่อ ภาคประชาสังคมและเอกชน ภาครัฐ ทั้งความร่วมมือผ่านโครงการระยะสั้น และข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (MOU)

5.ให้บริการวิชาการสนับสนุน การทำงานของคณะกรรมการสภาฯ สมัยที่ ๕ เพื่อร่วมพัฒนาการดำเนินการของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และ ตามที่ผู้บริหารสภาฯ ร้องขอหรืออนุมัติ

ส่วนคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ประกอบด้วย

1.ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ประธาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

2.ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากูล

รองประธาน สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

3. รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

ประธาน หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4.ผศ.ดร.ภาสวรรณ กรกชมาศ

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. อาจารย์ จเลิศ เจษฎาวัลย์

คณบดี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

6. ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ

หัวหน้า ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.นาย เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์

บรรณธิการข่าวออนไลน์ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม