สปป.ลาวเปิดประเทศสถานบันเทิง 9 พ.ค. นี้  ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบสามเข็มตรวจATK ไม่ต้องกักตัว

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565  สำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( สปป.ลาว)ได้ออกคำสั่งถึงทุกหน่วยงานเรื่องมาตรการเข้า-ออกประเทศ เริ่มปฏิบัติ 9 พ.ค.2565 โดยมีมาตรการเปิดประเทศของ สปป.ลาว  ดังนี้

1) เปิดด่านสากลทุกด่านสำหรับการเข้าออกของพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศและคนไม่มีสัญชาติ

2) อนุญาตให้พลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว แบบสองฝ่ายหรือฝ่ายเดียว สามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่จำเป็นต้องมีวีซ่า

3) สำหรับพลเมืองของบรรดาประเทศที่มีสัญญายกเว้นวีซ่ากับ สปป.ลาว สามารถขอวีซ่าจากสถานทูต สถานกงสุลแห่ง สปป.ลาว ที่ประจำอยู่ต่างประเทศหรือผ่านระบบ E-VISA หรือขอวีซ่ากับด่านที่ด่านสากลที่มีหน่วยงานวีซ่ากับด่าน

4) พลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศและคนไม่มีสัญชาติอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไปที่.#ยังไม่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน ให้มีผลการตรวจโควิด 19 ด้วยการตรวจแบบ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง #ก่อนออกจากประเทศต้นทาง เมื่อเดินทางถึง สปป.ลาวจะไม่มีการตรวจจะไม่มีการตรวจหาเชื้อที่สนามบินหรือด่านชายแดนสากลทางบกหรือทางเรืออีก

ส่วนผู้ที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบแล้ว สามารถเดินทางมา สปป.ลาวได้ปกติ โดย #ไม่มีการให้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 อีก ทั้งจากประเทศต้นทางและเมื่อมาถึง สปป.ลาว

5) สำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา สปป.ลาว กรณีมีการติดเชื้อโควิด 19 จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาตนเอง ซึ่งสามารถใช้บริการรักษาอยู่โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือรักษาตัวเองที่ที่พัก (Home Isolation) ตามที่ได้กำหนดในคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

2.เห็นดีอนุญาตให้ใช้พาหนะประเภทต่าง ๆ เข้า ออก สปป.ลาวได้ดังเดิมเหมือนก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

มอบให้กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการนำใช้พาหนะส่วนตัว โดยสารและท่องเที่ยว เข้า ออก สปป.ลาว ให้สอดคล้องกับสัญญาทั้งสองฝ่าย ที่ สปป.ลาวเป็นภาคี

3.ให้บรรดากระทรวง องค์การที่เทียบเท่าและองค์การปกครองท้องถิ่นทุกชั้นตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ เตรียมความพร้อมทุกด้านในการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การบริการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีกว่าเก่า โดยให้ถือว่างานบริการและการท่องเที่ยวเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

4.เห็นดีให้เป็นสถานบันเทิงและคาราโอเกะ แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มงวด

5.มอบให้คณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขการระบาดของโควิด 19 ร่วมกับสาธารณสุขติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์ใหม่ เพื่อรับประกันให้แก่การป้องกัน ควบคุม ตรวจรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งการฉีดวัคซีนให้ตามเป้าหมายที่วางไว้

6.มาตรการตั้งแต่ข้อที่ 1 ถึง 5 ให้ถือปฏิบัติ  เริ่มตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม