5 ธันวาฯ.วันประวัติศาสตร์ไทย-ประวัติศาสตร์โลก

 “พ่อ”ทำงานหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอด70ปีที่”พ่อ”ดูแลคนไทยและประเทศไทย  แม้แต่ในยามป่วยไข้ก็ไม่ยอมหยุดทำงาน ยามใดราษฎรและบ้านเมืองเกิดทุกข์ก็ทรงปัดเป่าด้วยพระเมตตา

  “พ่อ”ได้วางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ให้กับมาตุภูมิและโลกด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาจนองค์การสหประชาชาตินำแนวทางของ”พ่อ”ไปใช้ในการพัฒนาโลกในศตวรรษที่21ด้วยเป้าหมายSDG.(Sustainable Development Goal)คือการพัฒนาที่ยั่งยืน

“พ่อ”ไม่ใช่เป็น”พ่อแห่งแผ่นดินไทย”เท่านั้นแต่เป็น”พ่อของทุกคน”บนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะมีผิวสีใด ชายหรือหญิง นับถือศาสนาใด อยู่ที่ไหน ล้วนอยู่ในความรักความเมตตาของ”พ่อ”เสมอ

นอกจากพ่อจะเป็นนักพัฒนา พ่อยังเป็นนัก..ต่างๆอีกหลายนัก “พ่อ”เป็นนักประดิษฐ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักประพันธ์เป็นนักแต่งเพลงพระราชนิพนธ์เป็นนักธรรมชาตินิยมเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ่อยังเป็นเกษตรกร

ครั้งหนึ่งผมเข้าไปในวังสวนจิตรลดาเป็นครั้งแรกในชีวิต แต่ดูเหมือนไม่ใช่วังแต่เป็นแปลงทดลองLabใหญ่ทางการเกษตรและเกษครแปรรูป เต็มไปด้วยแปลงพืชแปลงประมงและโรงปศุสัตว์ รวมทั้งโรงงานเอทานอลและไบโอดีเซลที่”พ่อ”นำพืชมาผลิตเป็นน้ำมันชีวภาพ(Biofuel)เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศจนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการผลิตเอทานอลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอนุมัติสมัยท่านชวนเป็นนายกฯ.จนวันนี้ทุกปั้มมีน้ำมันแก๊สโซฮอลล์(เอทานอล/แอลกอฮอล์ผสมแก๊สโซลีน/เบนซิน)จำหน่ายและยังส่งออกเอทานอลเป็นสินค้าจากเกษตรกรไทย

   ในช่วงชีวิตของผมปี2552เคยนำนายฟรานซิส เกอร์รี ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)เข้าเฝ้าเพื่อถวายเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่วังไกลกังวล นับเป็นพระองค์แรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้

ก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ.2542 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ทูลเกล้าฯถวายเหรียญ เทเลฟู้ด ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการเกษตรไทย ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและเพื่อทำความมั่นคงทางอาหาร

ต่อมาพ.ศ.2549 นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์พัฒนามนุษย์ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ

หากนับตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมาจากครั้งแรกที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม สหประชาชาติ (UNESCO)ได้ทูลเกล้าฯถวาย

เหรียญฟิเล (Philae Medal) แด่”พ่อ” ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนาชนบทและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจนตลอดรัชสมัย “พ่อ”ได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณจากผลงานในหลากหลายสาขาจากองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติถึง13รางวัล

     คนเดียวในโลกที่ทำได้ คือ”พ่อ”ของเรา

     วันนี้ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันเกิดของ”พ่อ”

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมของโลก

วันนี้จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยและวันประวัติศาสตร์ของโลกที่อนุชนคนทุกรุ่นจะได้รำลึกถึงหยาดเหงื่อและผลงานของ”พ่อ”เพื่อสืบสานต่องานของ”พ่อ”สืบไป

  หากชาติหน้ามีจริง ขอให้เกิดเป็นลูกของ”พ่อ”ทุกชาติไป

  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ”พ่อ”

ตราบชั่วชีวิตจะหาไม่.

อลงกรณ์ และครอบครัว”พลบุตร”

5 ธันวาคม 2564

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม