องค์การสวนสัตว์ฯ ชวนร่วมกิจกรรมวันช้างไทย 13 มีนาคม ที่ สวนสัตว์ทั่วประเทศสร้างความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์  สืบสาน ต่อยอด รักษา ช้างไทย

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส) เชิญชวนเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศ              ในวันช้างไทย สร้างความตระหนักร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด รักษา ช้างไทย  นายอรรถพร  ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงความสำเร็จของการอนุรักษ์ช้างไทย ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2552 ภายหลังจากที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรดให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดูแลและอนุรักษ์พันธุ์ช้างไทย  เนื่องจากช้างเป็นสัตว์สำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ควรได้รับการคุ้มครองและปกป้องให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้น้อมนำมาปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ มีช้างอยู่ในความดูแลร่วม 200 เชือก 

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อน และให้คนและช้างได้กลับถิ่นฐานเดิม เพื่อให้เป็นแหล่งวัฒนาธรรม วิถีชีวิตของชุมชนชาวกูย และเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์      ช้างไทยให้คงอยู่มิให้สูญพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชนบริเวณโดยรอบ

อย่างไรก็ตาม ช้างถือเป็นหนึ่งในสัตว์มงคล คู่บ้านคู่เมือง การสถาปนา “วันช้างไทย” 13 มีนาคม ได้ริเริ่มจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อรณรงค์              ให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือ    อนุรักษ์ช้าง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างให้มากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบัน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์จำนวน 3,000 ไร่ มีเป้าหมายให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมกับการดำเนินงานแก้ปัญหาการนำช้างเร่ร่อนเข้ามาหากินในเมืองใหญ่ จนกระทั่งสามมารถแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในเมืองได้สำเร็จ 

สำหรับกิจกรรมวันช้างไทย ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง และโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดเตรียมกิจกรรมหลากหลายได้ดังนี้ 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  วันที่ 12-13 มีนาคม 2565 

พบกิจกรรม รับขวัญ “พังแสนสวย” ชมนิทรรศการวันช้างไทย สาธิตการทำกระถางต้นไม้จากมูลช้าง เกมส์ Kahoot อนุรักษ์ช้างไทย และ ร่วมปันสุขให้สัตว์ป่ากับกิจกรรม อุปถัมภ์สัตว์ 

สวนสัตว์เชียงใหม่  วันที่ 13 มีนาคม 2565 

ชมนิทรรศการ ช้างไทย วิถีไทย และขบวนแห่ขันโตกอาหารช้าง ที่ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนักและ แกลอรี่ผลงานภาพวาดจากช้างไทย (ปางช้างแม่แตง)

สวนสัตว์นครราชสีมา มีกิจกรรมวันช้างไทย  ผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ 

สวนสัตว์สงขลา วันที่ 12-13 มีนาคม 2565

ร่วมสืบสานตำนานช้างไทยไปกับสวนสัตว์สงขลา และ กิจกรรมบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง และสักการะพ่อทวดช้าง ให้อาหารช้างเสริมมงคลชีวิต

สวนสัตว์อุบลราชธานี   วันที่ 12-13 มีนาคม 2565

ร่วมกิจกรรมช้างนำ ช. นำโชค และ ชมหนังบักตื้อ ศึกยุทธหัตถี 

สวนสัตว์ขอนแก่น ชมส่วนจัดแสดงช้าง และร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม ทั้งออนไลน์และออนไซต์ 

โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  กิจกรรมชมช้าง และอาบน้ำช้าง ตามวิถีชาวกูย 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนสัตว์        ในสังกัด ได้ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อร่วมกิจกรรมวันช้างไทย และร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่คู่ประเทศสืบไป.

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม