นายกรัฐมนตรีเสนอ 4 ประเด็น ร่วมมือพัฒนาภูมิภาคเอเชียตะวันออก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เน้นย้ำความสำคัญของระบบพหุภาคีนิยมและภูมิภาคนิยมในการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่าง รวมถึงสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน พร้อมเสนอ 4 ประเด็นความร่วมมือประกอบด้วย

  1. เสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายบนพื้นฐานของกฎระเบียบ ความโปร่งใส การเปิดกว้างจากการไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน
  2. เสริมสร้างความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กับวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
  3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันผลกระทบทางลบของเทคโนโลยี โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ความร่วมมืออาเซียน – ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภาค
  4. เสริมสร้างความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ ความมั่นคงด้านสาธารณสุข ความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยใช้ประโยชน์จากศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัย และศูนย์อาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เป็นต้น

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม