นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ หนุนใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “โครงการเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้พร้อมยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19: HACKaTHAILAND” ในหัวข้อ “New Normal : Digital Possibilities” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายกฯ กล่าวว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และได้ติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้ามาโดยตลอด

โดยกำหนดเป้าหมายนำพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2570 แต่สถานการณ์ปัจจุบันมีโรคโควิด-19 รวมทั้งสถานการณ์การสู้รบในต่างประเทศ จึงได้ปรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ภายใต้นโยบายหลักของรัฐบาล 12 ด้าน นโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน

พร้อมเร่งส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาใน 6 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นกรอบการเดินหน้าประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ใส่ความเห็น

ฮอนด้า แอคคอร์ด

ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระดับพรีเมียม